KAJIAN AWAL KEPIMPINAN

Kajian-kajian awal tentang tingkah laku kepimpinan telah dijalankan oleh pelbagai pihak. Antaranya, kajian oleh Universiti Iowa, Kajian Ohio State University, dan Kajian Universiti Michigan.

Salah satu kajian tingkah laku kepimpinan terawal dilakukan oleh Kurt Lewin dan rakan-rakannya di Universiti Iowa. Dalam kajian ini, pengkaji-pengkaji telah mengkaji tiga jenis tingkah laku atau gaya kepimpinan iaitu autokratik, demokratik, dan laissez-faire. Tingkah laku autokratik ditakrifkan sebagai pemimpin yang berpusatkan kuasa, mengarahkan cara-cara kerja, membuat keputusan sendiri, dan mengehadkan penyertaan subordinat. Tingkah laku demokratik pula merujuk kepada ketua yang cenderung untuk melibatkan subordinat dalam membuat keputusan, menentukan kaedah kerja dan matlamat, serta menggunakan maklum balas sebagai peluang untuk melatih subordinat. Manakala tingkah laku laissez-faire memberi kebebasan kepada kelompok untuk membuat keputusan dan menyelesaikan kerja mengikut cara mereka sendiri (Robbins & Coulter, 1996:574).

Hasil kajian Universiti Iowa ini mendapati bahawa tingkah laku laissez-faire kurang berkesan dalam setiap kriteria berbanding tingkah laku demokratik dan autokratik. Kajian ini juga mendapati bahawa kuantiti kerja yang dilaksanakan adalah sama dalam kumpulan autokratik dan demokratik. Sebaliknya, kualiti tugas dan kepuasan lebih tinggi dalam kelompok demokratik (Robbins & Coulter, 1996).

Daft (1988) merumuskan kumpulan yang mempunyai pemimpin autokratik menunjukkan prestasi tinggi selagi pemimpin mereka berada bersama-sama untuk menyelia mereka. Walau bagaimanapun, ahli kumpulan berasa tidak senang hati dengan tingkah laku kepimpinan autokratik dan permusuhan akan meningkat. Hasil kerja kumpulan demokrasi pula baik kerana wujud perasaan positif dan ahli kumpulan tetap melaksanakan tugas dengan baik walaupun tanpa pengawasan pemimpin. Kajian awal ini mencadangkan pemimpin menggunakan tingkah laku autokratik atau demokratik.

Antara kajian tingkah laku kepimpinan yang popular ialah kajian gaya kepimpinan oleh Universiti Ohio State pada tahun 1940-an (Robbins & Coulter, 1996). Dalam kajian Universiti Ohio State (OSU), dua dimensi tingkah laku telah dikenal pasti iaitu struktur pemula (iniating structure) dan timbang rasa (consideration). Struktur pemula merujuk kepada pemimpin yang menentukan peranan dan pembahagian tugas untuk dirinya dan subordinat bagi mencapai matlamat. Tingkah laku ini juga melibatkan pengaturan kerja, hubungan kerja dan matlamatnya. Pemimpin yang mengamalkan tingkah laku struktur pemula mengagihkan tugas kepada ahli, mengharapkan pekerja mencapai piawaian prestasi, dan menekankan tarikh siap tugas (Stogdill, et. al. 1974).

Menurut Stogdill (1974) lagi, timbang rasa merujuk kepada perhubungan di tempat kerja yang bersifat saling mempercayai, hormat-menghormati, dan menimbangkan perasaan pekerja, keselesaan, kesejahteraan, status, dan kepuasan pekerja diberi perhatian oleh pemimpin. Penyelidikan ini mendapati bahawa pemimpin yang mengamalkan struktur pemula dan timbang rasa yang tinggi akan mencapai prestasi dan kepuasan yang tinggi daripada pekerjanya.

Berdasarkan kajian tingkah laku struktur dan timbang rasa oleh Universiti Ohio State, kita dapat mengenal pasti empat gaya kepimpinan yang asas. Gaya kepimpinan adalah tingkah laku yang ditunjukkan oleh pemimpin semasa memimpin ahli-ahli organisasi ke arah yang sesuai. Gaya kepimpinan tersebut adalah struktur rendah – timbang rasa tinggi; struktur tinggi – timbang rasa tinggi; struktur tinggi – timbang rasa rendah; dan struktur rendah – timbang rasa rendah. Kajian OSU masih menjadi asas kepada kajian dan pemikiran kepimpinan moden (Certo,1997).

Selain kajian yang telah dilakukan oleh Ohio State University, terdapat juga kajian tingkah laku yang dijalankan oleh Pusat Penyelidikan Michigan University. Kajian dijalankan pada masa yang sama dengan Kajian OSU. Kajian Michigan mempunyai objektif yang sama, iaitu mengenal pasti ciri-ciri tingkah laku pemimpin yang berkaitan dengan prestasi atau keberkesanan. Kumpulan pengkaji ini menemui dua dimensi tingkah laku iaitu orientasi pekerja dan orientasi pengeluaran. Pemimpin yang berorientasikan pekerja menekankan perhubungan manusia, dan pemimpin berorientasikan pengeluaran menekankan aspek tugas atau bahagian teknikal (Katz & Kahn, 1966).

Menurut Lensis Likert (1969), pemimpin yang mengamalkan pendekatan berorientasikan pengeluaran dianggap sebagai seorang yang autokratik dan bergantung kepada kuasa kedudukannya untuk mempengaruhi pekerja bawahan. Pemimpin-pemimpin seperti ini akan menggunakan sistem kawalan yang ketat untuk memastikan pekerja bawahan sentiasa mengikuti prosedur dan tatacara kerja untuk menentukan prestasi yang baik dapat dicapai. Pemimpin yang mengamalkan pendekatan berorientasikan pekerja dianggap sebagai seorang yang demokratik, membuka ruang kepada pekerja bawahan untuk melibatkan diri dalam proses membuat keputusan dan melakukan penurunan kuasa kepada mereka. Pemimpin-pemimpin seperti ini sentiasa mewujudkan suasana kerja yang selesa dan harmoni, dan menunjukkan sikap mengambil berat terhadap pertumbuhan diri serta pencapaian pekerja-pekerja bawahannya.

Kajian Michigan mendapati kumpulan kerja yang paling produktif cenderung mempunyai pemimpin yang berorientasikan pekerja berbanding orientasi pengeluaran. Mereka mendapati bahawa pemimpin yang berkesan mempunyai hubungan sokongan dengan pekerja-pekerja cenderung untuk membuat keputusan berkumpulan, dan menggalakkan pekerja menetapkan matlamat prestasi yang tinggi (Stoner, et. al. 1995).
Robert Blake dan Jane Mouton (1964) telah memperkenalkan Grid Pengurusan yang memperlihatkan gaya dua dimensi dalam kepimpinan. Satu dimensi dinamakan keprihatinan terhadap manusia, dan satu dimensi lagi ialah keprihatinan terhadap pengeluaran. Cadangan ini menggunakan penemuan dimensi daripada Kajian OSU dan Kajian Universiti Michigan. Gaya kepimpinan Blake dan Mouton dapat dibahagikan kepada lima gaya iaitu:
I. Pengurusan laissez-faire (1,1);
II. Pengurusan Country Club (1,9);
III. Pengurusan Kerja (9,1);
IV. Pengurusan Kumpulan (9,9); dan
V. Pengurusan Sederhana (5,5).

Pengurus jenis 1,1 ialah pemimpin yang mempunyai keprihatinan rendah terhadap tugas dan pekerja. Pengurus 5,5 pula memberikan tumpuan seimbang terhadap kedua-dua aspek kebajikan dan pengeluaran. Pengurus jenis 1,9 lebih mementingkan pekerja daripada tugas, dan pengurus jenis 9,1 pula terlalu mementingkan tugas dan mengabaikan manusia. Berdasarkan penemuan ini, Blake dan Mouton (1964) berpendapat pengurus berprestasi terbaik menggunakan gaya 9,9. Pengurus jenis ini memberi perhatian paling tinggi terhadap pekerja dan juga terhadap pengeluaran. Gaya ini dinamakan sebagai pengurusan berpasukan atau pengurusan demokratik dipercayai oleh mereka boleh membawa prestasi tinggi, kadar ketidakhadiran dan pusing ganti yang rendah, dan tahap kepuasan kerja yang tinggi (Zainal Ahmad Ariffin, 1998).

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Pengurusan kolam ternakan

PEMBIAKAN IKAN TILAPIA MERAH

ANALIASA EKONOMI TERNAKAN IKAN AIR TAWAR DALAM KOLAM